messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สุวรรณคาม
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
account_box สำนักปลัด
นางลักขณา กุลชโร
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
โทรศัพท์ : 0819642492
นางเทียนทอง ฮังกาสี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางบุษบา เพชรเสนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายธีระศักดิ์ ท้าวพิมพ์
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวสวีวรรณ คะดุลย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
พ.จ.อ.ดาวเนตร วรนาด
จพง.ป้องกันฯชำนาญงาน
นางวนิดา กงลีมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ประเภทภารกิจ(คุณวุฒิ)
นายยศกร กงลีมา
พนักงานขับรถยนต์ประเภทภารกิจ(ทักษะ)
นายนที ประครองศรี
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ ประเภททั่วไป
นายธวัชชัย ผลาจันทร์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ประเภทจ้างเหมาบริการ
นางสาวนนทิชา มณีบู่
คนงานทั่วไป ประเภทจ้างเหมาบริการ
นายเจตพล ชาญกิ่ง
ผู้ช่วยจพง.ป้องกันฯ ประเภทจ้างเหมาบริการ