messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สุวรรณคาม
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางมยุรารักษ์ ผลาจันทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักบริหารการศึกษาฯ ระดับต้น
ว่าง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลิงน้อย
นางคองมา พรหมศิริ
ครู ค.ศ.2
นางรสสุคล วรพันธุ์
ครู ค.ศ.2
นางสาววิลัยพร ลับลิพล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ว่าง
ครูผู้ช่วย
ว่าง
ครูผู้ช่วย
ว่าง
ครูผู้ช่วย
นางสาวมยุรส ชาติชำนิ
ผู้ดูแลเด็ก ประเภทภารกิจ (ทักษะ)
นางสาวกีรัตยา จวงสมุทร์
ผู้ดูแลเด็ก ประเภททั่วไป
นางสาวจินตนา โคตะมา
ผู้ดูแลเด็ก ประเภทจ้างเหมาบริการ
นางศุภลักษณ์ ดวงสา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ประเภทจ้างเหมาบริการ
นางสาววิชิตา สุรินทะ
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : ประเภทจ้างเหมาบริการ