messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สุวรรณคาม
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
beenhere ข้อมูล อบต.
ตราสัญลักษณ์ อบต.
ข้อมูล อบต.
ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2542 ตำบลสุวรรณคามมีพื้นที่ทั้งหมด 25 ตารางกิโลเมตร หรือ 15,625ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12 ของพื้นที่ทั้งหมดของอำเภอนิคมน้ำอูน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอนิคมน้ำอูน เป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 70 กิโลเมตร มีรถโดยสารประจำทางไป – กลับโดยผ่าน อำเภอกุดบาก ตำบลสุวรรณคามมีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ได้แก่ 1. บ้านหนองปลิงน้อย 2. บ้านโนนอ่างทอง 3. บ้านหนองปลิงพุ่ม 4. บ้านเวฬุวัน 5. บ้านสุวรรณคาม 6. บ้านโนนสุวรรณ 7. บ้านดงภูทอง
ประวัติความเป็นมา
องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม เมื่อประมาณปีพุทธศักราช 2510 ทางกรมชลประทานได้สร้างเขื่อนน้ำอูนเพื่อปิดกั้นลำน้ำอูนที่ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร หมู่บ้านที่อาศัยอยู่เหนือเขื่อน อันประกอบด้วย - ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ - ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม ได้แก่ บ้านห้วยเหล็กไฟ บ้านหนองปลิง บ้านหนองเบญจ บ้านโคกมะนาว บ้านหนองผักเทียม บ้านอูนโคกและบ้านหนองบัวบาน ต้องอพยพขึ้นเหนือเขตน้ำท่วม โดยการปกครองของนิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้เป็นกิ่งอำเภอนิคมน้ำอูน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2518 โดยแยกการปกครองจากอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร และต่อมาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2537 ให้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศให้เป็นอำเภอนิคมน้ำอูนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การปกครองได้แบ่งออกเป็น 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลนิคมน้ำอูน ตำบลหนองปลิง ตำบลสุวรรณคาม และตำบลหนองปลิง รวม 29 หมู่บ้าน ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2542 ตำบลสุวรรณคามมีพื้นที่ทั้งหมด 25 ตารางกิโลเมตร หรือ 15,625 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12 ของพื้นที่ทั้งหมดของอำเภอนิคมน้ำอูน มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอนิคมน้ำอูน เป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 70 กิโลเมตร มีรถโดยสารประจำทางไป – กลับโดยผ่าน อำเภอกุดบาก องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47270 โทรศัพท์/ โทรสาร 042 - 789169 ตำบลสุวรรณคามมีจำนวนประชากรทั้งหมด 4,068 คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,107 ครัวเรือน เป็นชาย 2,066 คน เป็นหญิง 2,001 คน