messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สุวรรณคาม
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder สำนักงานปลัด
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 grade
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview21
ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ2562 grade
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview18
ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของ อปท.ประจำปี 2562 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview16
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2561 grade
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview15
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview31

folder กองช่าง
รายงานผลการดำเนินการสำรวจน้ำเสียประจำปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview24
รายงานการสำรวจน้ำเสียในพื้นที่ตำบลสุวรรณคามประจำปี 2565 ต่อผู้บริหาร grade
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview15
แบบรายงานการสำรวจข้อมูลน้ำเสียในพื้นที่ตำบลสุวรรณคาม ประจำปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview24

folder กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงการเด็กดีมีวินัย สาระที่ 1 การมีวินัยในตนเอง มีวินัยต่อสังคม ปีการศึกษา 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview11
ลานกีฬา/สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview30
รายงานการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview21
บัญชีอุปกรณ์กีฬาโครงการกีฬาหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview33
รายงานผลการจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กเกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview14

folder กองสวัสดิการสังคม
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
สรุปกิจกรรม ประจำปี 2566 ทั้งหมด grade
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
โครงการผู้สูงวัยหัวใจเดียวกัน ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลสุวรรณคาม ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ ให้แก่ประชาชน ประจำปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview15

folder หน่วยตรวจสอบภายใน