messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สุวรรณคาม
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวดวงฤดี ราชคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 064-9549888
นางมาลาพร เป้งคำภา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 093-1414222
นางลักขณา กุลชโร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 081-9642492
นางมยุรารักษ์ ผลาจันทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทรศัพท์ : 086-2602383
นางพริมชนก โพธิ์ศรี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ : 087-9948297

ผู้อำนวยการกองช่าง (ว่าง)