messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สุวรรณคาม
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
account_box คณะผู้บริหาร
นายนิพล รังวารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม
โทรศัพท์ : 087-2170337
นางจริยา ชาญกิ่ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 082-0577695
นายธนวัฒน์ ภาวงค์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 082-3570362
นายคำเปลี่ยน ผลาจันทร์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 098-6523718
นางสาวดวงฤดี ราชคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 064-9549888
account_box ฝ่ายสภา
นายธงชัย วรรณวงศ์
ประธานสภา อบต.
โทรศัพท์ : 085-0053913
นายบุณฮอง ภาวงค์
รองประธานสภา อบต.
โทรศัพท์ : 061-1911264
นางสาวดวงฤดี ราชคำ
เลขานุการสภา อบต.
โทรศัพท์ : 064-9549888
นายวีรัตน์ ผลาจันทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
โทรศัพท์ : 096-9153216
นายอารีย์ มณีบู่
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ : 096-3371531
นายสมทบ สารีนันท์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ : 065-0027369
นายอภิสิทธิ์ ดาวเศรษฐ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
โทรศัพท์ : 084-9798001
นายศักดิ์สิทธิ์ โยธายุทธ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
โทรศัพท์ : 085-9246813
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวดวงฤดี ราชคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 064-9549888
นางมาลาพร เป้งคำภา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 093-1414222
นางลักขณา กุลชโร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 081-9642492
นางมยุรารักษ์ ผลาจันทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทรศัพท์ : 086-2602383
นางพริมชนก โพธิ์ศรี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ : 087-9948297

ผู้อำนวยการกองช่าง (ว่าง)
account_box สำนักปลัด
นางลักขณา กุลชโร
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
โทรศัพท์ : 0819642492
นางเทียนทอง ฮังกาสี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางบุษบา เพชรเสนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายธีระศักดิ์ ท้าวพิมพ์
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวสวีวรรณ คะดุลย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
พ.จ.อ.ดาวเนตร วรนาด
จพง.ป้องกันฯชำนาญงาน
นางวนิดา กงลีมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ประเภทภารกิจ(คุณวุฒิ)
นายยศกร กงลีมา
พนักงานขับรถยนต์ประเภทภารกิจ(ทักษะ)
นายนที ประครองศรี
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ ประเภททั่วไป
นายธวัชชัย ผลาจันทร์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ประเภทจ้างเหมาบริการ
นางสาวนนทิชา มณีบู่
คนงานทั่วไป ประเภทจ้างเหมาบริการ
นายเจตพล ชาญกิ่ง
ผู้ช่วยจพง.ป้องกันฯ ประเภทจ้างเหมาบริการ
account_box กองคลัง
นางมาลาพร เป้งคำภา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
นางสาววนิดา วังคะฮาด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาววิชุดา โยธายุทธ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสุรีรัตน์ สีมาวงษ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวสุภาวดี สุรินทะ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางกัลยา วงศ์สาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ประเภทภารกิจ(คุณวุฒิ)
นางสาวรัตนวลี ศรีพล
คนงานทั่วไปประเภทจ้างเหมาบริการ
นายนิวัทธ์ ผลาจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ประเภทจ้างเหมาบริการ
account_box กองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง (ว่าง)
นายชัทชัย เวียงศรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ว่าง
วิศวกรโยธา
ว่าง
นายช่างไฟฟ้า
นายอดิชัย ภาวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายตะวัน รังวารี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางมยุรารักษ์ ผลาจันทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักบริหารการศึกษาฯ ระดับต้น
ว่าง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลิงน้อย
นางคองมา พรหมศิริ
ครู ค.ศ.2
นางรสสุคล วรพันธุ์
ครู ค.ศ.2
นางสาววิลัยพร ลับลิพล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ว่าง
ครูผู้ช่วย
ว่าง
ครูผู้ช่วย
ว่าง
ครูผู้ช่วย
นางสาวมยุรส ชาติชำนิ
ผู้ดูแลเด็ก ประเภทภารกิจ (ทักษะ)
นางสาวกีรัตยา จวงสมุทร์
ผู้ดูแลเด็ก ประเภททั่วไป
นางสาวจินตนา โคตะมา
ผู้ดูแลเด็ก ประเภทจ้างเหมาบริการ
นางศุภลักษณ์ ดวงสา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ประเภทจ้างเหมาบริการ
นางสาววิชิตา สุรินทะ
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : ประเภทจ้างเหมาบริการ
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางพริมชนก โพธิ์ศรี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวอรษา มณีบู่
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางรัชนีบูลย์ อัคพิน
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
โทรศัพท์ : 083-3468874