messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สุวรรณคาม
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทบริหารท้องถิ่น
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทบริหารท้องถิ่น grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview15

folder มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทผู้อำนวยการท้องถิ่น
2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น - สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview31
2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น - สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview29
2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น - สูง) grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview15
2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น - สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview32
2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น - สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview29

folder มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ
3101 นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ - ชำนาญการพิเศษ) grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview14
3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ) grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview21
3105 นิติกร (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ) grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview21
3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ) grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview25
3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ) grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview24
3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ) grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview18
3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ) grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview13

folder มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภททั่วไป
4101 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน - อาวุโส) grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview16
4203 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน - อาวุโส) grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview16
4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน - อาวุโส) grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview23
4701 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน - อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview31
4805 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน - อาวุโส) grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview22