messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สุวรรณคาม
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
beenhere ข้อมูล อบต.
ตราสัญลักษณ์ อบต.

ข้อมูล อบต.
ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2542 ตำบลสุวรรณคามมีพื้นที่ทั้งหมด 25 ตารางกิโลเมตร หรือ 15,625ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12 ของพื้นที่ทั้งหมดของอำเภอนิคมน้ำอูน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอนิคมน้ำอูน เป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 70 กิโลเมตร มีรถโดยสารประจำทางไป – กลับโดยผ่าน อำเภอกุดบาก ตำบลสุวรรณคามมีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ได้แก่ 1. บ้านหนองปลิงน้อย 2. บ้านโนนอ่างทอง 3. บ้านหนองปลิงพุ่ม 4. บ้านเวฬุวัน 5. บ้านสุวรรณคาม 6. บ้านโนนสุวรรณ 7. บ้านดงภูทอง

ประวัติความเป็นมา
องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม เมื่อประมาณปีพุทธศักราช 2510 ทางกรมชลประทานได้สร้างเขื่อนน้ำอูนเพื่อปิดกั้นลำน้ำอูนที่ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร หมู่บ้านที่อาศัยอยู่เหนือเขื่อน อันประกอบด้วย - ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ - ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม ได้แก่ บ้านห้วยเหล็กไฟ บ้านหนองปลิง บ้านหนองเบญจ บ้านโคกมะนาว บ้านหนองผักเทียม บ้านอูนโคกและบ้านหนองบัวบาน ต้องอพยพขึ้นเหนือเขตน้ำท่วม โดยการปกครองของนิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้เป็นกิ่งอำเภอนิคมน้ำอูน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2518 โดยแยกการปกครองจากอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร และต่อมาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2537 ให้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศให้เป็นอำเภอนิคมน้ำอูนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การปกครองได้แบ่งออกเป็น 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลนิคมน้ำอูน ตำบลหนองปลิง ตำบลสุวรรณคาม และตำบลหนองปลิง รวม 29 หมู่บ้าน ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2542 ตำบลสุวรรณคามมีพื้นที่ทั้งหมด 25 ตารางกิโลเมตร หรือ 15,625 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12 ของพื้นที่ทั้งหมดของอำเภอนิคมน้ำอูน มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอนิคมน้ำอูน เป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 70 กิโลเมตร มีรถโดยสารประจำทางไป – กลับโดยผ่าน อำเภอกุดบาก องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47270 โทรศัพท์/ โทรสาร 042 - 789169 ตำบลสุวรรณคามมีจำนวนประชากรทั้งหมด 4,068 คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,107 ครัวเรือน เป็นชาย 2,066 คน เป็นหญิง 2,001 คน


info_outline วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์


พันธกิจ


ยุทธศาสตร์


info ข้อมูลชุมชน
ผู้นำชุมชน


image ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านดงภูทอง หมู่ที่ 7[1 ตุลาคม 2565]
ผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ 6[1 ตุลาคม 2565]
ผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านโนนอ่างทอง หมู่ที่ 2[1 ตุลาคม 2565]
ผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านหนองปลิงน้อย หมู่ที่ 1[1 ตุลาคม 2565]
 
info แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ประชาสัมพันธ์แผนการท่องเที่ยว

ลานสาวเสียว ผาเต่าทอง เครดิต : เพจเรื่องอะไรดี


วัดถ้ำน้ำหยาด


วัดถ้ำน้ำหยาด (วัดดงภูทอง)
วัดตัวอย่างแห่งถิ่นอีสาน จากการปฏิปทาของท่านพระครูกิตติสุวรรณคุณ (พระอาจารย์สำราญ กิตติภัทโท) ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่แรกเริ่มจากพลิกฟื้น ผืนป่า ฝ่าอุปสรรค นานา ประการ จากการไม่ต้อนรับ ไม่ยินดี จากผู้คนในพื้นที่ จนมีพื้นที่วัดอยู่ได้ 50 ไร่ ท่านพระครูกิตติสุวรรณคุณ (พระอาจารย์สำราญ กิตติภัทโท) ได้พัฒนาจนเป็นที่ยอมรับจากผู้คนในท้องถิ่น ชื่อเสียงเริ่มแผ่กระจายออกไปทั้งข้าราชการและประชาชนเริ่มสนใจเข้ามาปฏิบัติธรรมกันอย่างมากมาย อีกทั้ง บริเวณวัดฯ ยังจัดในรูปแบบที่สามารถพักผ่อน คลายจิตใจ ชมนก ชมไม้ เป็นเพื่อนกาย แก่กันและกัน อันก่อให้เกิดเป็นดินแดนความความร่มเย็น เป็นสุข เปี่ยมด้วยเมตตาธรรม อันจะมีสถานที่ท่องเที่ยวหลาย ๆ แห่ง ในบริเวณวัดถ้ำน้ำหยาดและยังพัฒนาถาวรวัตถุ เพื่อให้เหมาะสม สอดคล้องกับ พุทธบริษัท ทั้ง 4 ที่จะได้เข้ามาเพื่อปฏิบัติธรรม พระกรรมฐาน ให้เป็นพื้นฐานแห่งความศรัทธาปสาทะ และเคารพ เชื่อมั่น เข้าถึงธรรม และพระรัตนตรัยอย่างกว้างขวาง จนกระทั่ง วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2545 ได้รับประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรีว่า วัดดงภูทอง (วัดถ้ำน้ำหยาด) ได้รับโปรดเกล้าพระราชทานวิสุงคามสีมา ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี วัดถ้ำน้ำหยาด (วัดดงภูทอง) เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งที่ ๗ ของจังหวัดสกลนคร เป็นจุดที่สูงที่สุดของอำเภอนิคมน้ำอูน มีเจดีย์ศรีสุวรรณ รูปปั้นพระโพธิสัตย์กวนอิม และเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ของอำเภอนิคมน้ำอูน มองไปจะเห็นสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ และมีถ้ำที่หลบภัยของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย โดยท่านพระครูกิตติสุวรรณคุณ (พระอาจารย์สำราญ กิตติภัทโท) เป็นอดีตเจ้าอาวาส วัดถ้ำน้ำหยาด (วัดดงภูทอง) มีพระเถรานุเถระธุดงค์มาปฏิบัติธรรมจำพรรษามาตลอดอยู่จำพรรษา 1 พรรษาบ้าง 2 พรรษาบ้าง เลยพาญาติโยมเรียกขานนามถ้ำน้ำหยาด เพราะมีน้ำหยดหยาดลงมาจากบนหิน และตั้งอยู่บนภูเขามีพื้นที่ 50 ไร่ เขตอนุรักษ์ 585 ไร่ ที่ตั้ง : เลขที่ 43 หมู่ที่ 7 บ้านดงภูทอง ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 47270

วัดสุวรรณราษฎร์วัดสุวรรณราษฏร์
วัดสุวรรณราษฏร์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของตำบลสุวรรณคาม เนื่องจากเป็นวัดที่ชาวบ้านในชุมชนให้การเคารพนับถือและยังมีสถาปัตยกรรมกรรมที่งดงามและป็นเอกลักษณ์ วัดสุวรรณราษฏร์ตั้งอยูที่ บ้านสุวรรณคาม หมู่ที่ 5 ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

สำนักสงฆ์ถ้ำพุง
สำนักสงฆ์ถ้ำพุง
สำนักสงฆ์ถ้ำพุง มีหลวงปู่คำตัน เนติปาโรจำพรรษอยู่เป็นสถานที่อันร่มรื่นวิเวกด้วยแมกไม้ยืนต้น ชาวบ้านญาติโยมชาวอำเภอนิคมน้ำอูนให้การเคารพนับถือ สำนักสงฆ์ถ้ำพุงตั้งอยู่ที่ บ้านดงภูทอง หมู่ที่ 7 ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
หนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสัมผัส บ้านสุวรรณคาม หมู่ที่ 5 ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร และ บ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ 6 ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร เป็นชุมชนเล็กๆ ที่อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ซึ่งเป็นสถานที่ที่สามารถแวะชมเพื่อซื้อสินค้าราคาถูกที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้าน