ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมประตูห้องกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง