ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๙๕ เมตร หนาเฉลี่ย๐.๐๔เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๘,๙๗๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำลังแสดงไฟล์....