messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สุวรรณคาม
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2566
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร grade
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview13
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview30
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร grade
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview18
การพัฒนาบุคลากร grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview15
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview34

folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2565
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview23
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview27
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร grade
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview23
หลักเกณฑ์การให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview28
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร grade
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview13

folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview17
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview29
หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร grade
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview19
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview26
หลักเกณฑ์การให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview30

folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2563
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview25
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้ง ในระดับที่สูงขึ้น ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview14
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview22
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร grade
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview15
ลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร grade
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview12