ข้อมูลเชิงสถิติ

ข้อมูลผลการให้บริการประชาชน ประจำปี 2561

รายงานขอมลการใหบรการ 2561

ข้อมูลเชิงสถิติด้านการจัดเก็บรายได้

ขอมลรายได

ข้อมูลเชิงสถิติด้านการให้บริการประชาชนและอื่นๆ

 ขอมลสถตทวไป