องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม

Suwannakam Subdistrict Administration Organization

  
Get Adobe Flash player

เว็บไซด์ภายใน

gif-dla

banner 137 03103401082017

สงเสรมปกครอง

head-4

baner

news-20161015-184636

logo

180207023357

12052016024549am

dla

ราคาน้ำมัน ปตท.

อำนาจหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

            มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสวัสดิการสังคมและชุมชน การวางแผนการพัฒนาเด็ก สตรี และเยาวชน และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่างๆหลายด้าน เช่น งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาชุมชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

                            5.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านสวัสดิการสังคม   ด้านพัฒนาสังคม ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานตางๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน จัดทำโครงการในด้านต่างๆให้แก่ชุมชน ดำเนินการพัฒนาชุมชน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมการศึกษาอนามัย และสุขาภิบาล และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

                        5.2 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านส่งเสริมอาชีพประชาชน การให้คำแนะนำฝึกอบรมให้ความรู้ สร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนและอาชีพ งานพัฒนาฝีมือและแรงงานงานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

                           5.3 งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยากขาดแคลนไร้ที่พึ่ง สงเคราะห์คนชรา คนพิการ ทุพพลภาพ และผู้ป่วยเอดส์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว ส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์ ให้คำปรึกษาและแนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

                            5.4 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขาภาพและสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรค งานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น งานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ผู้บริหาร

นายก2

20046815 1924347571172935 872652031918822826 n

 

ประเมิน ITA 64

 > O1 โครงสร้าง

 > O2 ข้อมูลผู้บริหาร

 > O3 อำนาจหน้าที่

 > O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 > O5 ข้อมูลการติดต่อ

 > O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 > O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

 > O8 Q&A

 > O9 Social Network

 > O10 แผนดำเนินงานประจำปี

 > O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

 > O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 > O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 > O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 > O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 > O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 > O17 E-Service

 > O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 > O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

 > O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 > O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 > O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

 > O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 > O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 > O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 > O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 > O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 > O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 > O29 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 > O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 > O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 > O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 > O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 > O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 > O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 > O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 > O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 > O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 > O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 > O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 > O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 > O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 > O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชม

306729
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11
792
1593
301801
11298
15039
306729

Your IP: 3.238.88.35
Tue, 20 Apr 2021 17:13:34 +0000

 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม

หมู่ที่ 1  ตำบลสุวรรณคาม  อำเภอนิคมน้ำอูน  จังหวัดสกลนคร  47270

โทร 042 - 789169  โทรสาร 042 - 789169

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  เว็บไซด์www.suwannakam.go.th

ไลน์ : @tdm9735m

เฟซบุ๊ค : www.facebook.com/SuwannakamSAO   ทวิตเตอร์ : www.twitter.com/Suwannakam_SAO

Copyright © 2017 - 2018, Suwannakam. All Rights Reserved.