องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม

Suwannakam Subdistrict Administration Organization

  
Get Adobe Flash player

เว็บไซด์ภายใน

gif-dla

banner 137 03103401082017

สงเสรมปกครอง

head-4

baner

news-20161015-184636

logo

180207023357

12052016024549am

dla

ราคาน้ำมัน ปตท.

อำนาจหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

            มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสวัสดิการสังคมและชุมชน การวางแผนการพัฒนาเด็ก สตรี และเยาวชน และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่างๆหลายด้าน เช่น งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาชุมชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

                            5.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านสวัสดิการสังคม   ด้านพัฒนาสังคม ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานตางๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน จัดทำโครงการในด้านต่างๆให้แก่ชุมชน ดำเนินการพัฒนาชุมชน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมการศึกษาอนามัย และสุขาภิบาล และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

                        5.2 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านส่งเสริมอาชีพประชาชน การให้คำแนะนำฝึกอบรมให้ความรู้ สร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนและอาชีพ งานพัฒนาฝีมือและแรงงานงานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

                           5.3 งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยากขาดแคลนไร้ที่พึ่ง สงเคราะห์คนชรา คนพิการ ทุพพลภาพ และผู้ป่วยเอดส์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว ส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์ ให้คำปรึกษาและแนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

                            5.4 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขาภาพและสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรค งานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น งานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ผู้บริหาร

นายก2

20046815 1924347571172935 872652031918822826 n

 

จำนวนผู้เข้าชม

234405
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
60
252
786
231665
5555
7150
234405

Your IP: 34.237.138.69
Wed, 25 Nov 2020 19:58:38 +0000

 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม

หมู่ที่ 1  ตำบลสุวรรณคาม  อำเภอนิคมน้ำอูน  จังหวัดสกลนคร  47270

โทร 042 - 789169  โทรสาร 042 - 789169

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  เว็บไซด์www.suwannakam.go.th

ไลน์ : @tdm9735m

เฟซบุ๊ค : www.facebook.com/SuwannakamSAO   ทวิตเตอร์ : www.twitter.com/Suwannakam_SAO

Copyright © 2017 - 2018, Suwannakam. All Rights Reserved.