องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม

Suwannakam Subdistrict Administration Organization

  
Get Adobe Flash player

เว็บไซด์ภายใน

gif-dla

banner 137 03103401082017

สงเสรมปกครอง

head-4

baner

news-20161015-184636

logo

180207023357

12052016024549am

dla

ราคาน้ำมัน ปตท.

อำนาจหน้าที่สำนักงานปลัด

           มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่ความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ

1.1  งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ด้านสารบรรณ  ด้านอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร  ด้านบริหารงานบุคคล  ด้านงานเลือกตั้ง  กิจการของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

1.2  งานนโยบายและแผน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ด้านนโยบายและแผนพัฒนา ด้านวิชาการ   ด้านข้อมูลและการประชาสัมพันธ์  ด้านสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์  ด้านงบประมาณ รวบรวมวิเคราะห์และให้บริหารข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง งานวิเคราะห์หรือคาดคะเนรายได้-รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลในอนาคต งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา  การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี และรวบรวมข้อมูลสถิติและการวิเคราะห์งบประมาณ งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

1.3  งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ด้านกฎหมายและนิติกรรม  ด้านการดำเนินการทางคดีและศาลปกครองงานร้องเรียน  ร้องทุกข์และอุทธรณ์  ด้านระเบียบการคลัง  ด้านข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานด้านจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานป้องกันและระงับอัคคีภัย งานวิเคราะห์และพิจารณาทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่นๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย                    

ผู้บริหาร

นายก2

20046815 1924347571172935 872652031918822826 n

 

ประเมิน ITA 64

 > O1 โครงสร้าง

 > O2 ข้อมูลผู้บริหาร

 > O3 อำนาจหน้าที่

 > O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 > O5 ข้อมูลการติดต่อ

 > O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 > O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

 > O8 Q&A

 > O9 Social Network

 > O10 แผนดำเนินงานประจำปี

 > O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

 > O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 > O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 > O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 > O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 > O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 > O17 E-Service

 > O18 แผนการ้จ่ายงบประมาณประจำปี

 > O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

 > O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 > O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 > O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

 > O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 > O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 > O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 > O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 > O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 > O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 > O29 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 > O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 > O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 > O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 > O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 > O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 > O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 > O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 > O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 > O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 > O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 > O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 > O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 > O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 > O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชม

282725
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
177
416
177
279868
2333
16871
282725

Your IP: 3.237.234.213
Sun, 07 Mar 2021 11:47:03 +0000

 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม

หมู่ที่ 1  ตำบลสุวรรณคาม  อำเภอนิคมน้ำอูน  จังหวัดสกลนคร  47270

โทร 042 - 789169  โทรสาร 042 - 789169

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  เว็บไซด์www.suwannakam.go.th

ไลน์ : @tdm9735m

เฟซบุ๊ค : www.facebook.com/SuwannakamSAO   ทวิตเตอร์ : www.twitter.com/Suwannakam_SAO

Copyright © 2017 - 2018, Suwannakam. All Rights Reserved.