องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม

Suwannakam Subdistrict Administration Organization

  
Get Adobe Flash player

เว็บไซด์ภายใน

gif-dla

banner 137 03103401082017

สงเสรมปกครอง

head-4

baner

news-20161015-184636

logo

180207023357

12052016024549am

dla

ราคาน้ำมัน ปตท.

อำนาจหน้าที่สำนักงานปลัด

           มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่ความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ

1.1  งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ด้านสารบรรณ  ด้านอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร  ด้านบริหารงานบุคคล  ด้านงานเลือกตั้ง  กิจการของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

1.2  งานนโยบายและแผน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ด้านนโยบายและแผนพัฒนา ด้านวิชาการ   ด้านข้อมูลและการประชาสัมพันธ์  ด้านสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์  ด้านงบประมาณ รวบรวมวิเคราะห์และให้บริหารข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง งานวิเคราะห์หรือคาดคะเนรายได้-รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลในอนาคต งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา  การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี และรวบรวมข้อมูลสถิติและการวิเคราะห์งบประมาณ งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

1.3  งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ด้านกฎหมายและนิติกรรม  ด้านการดำเนินการทางคดีและศาลปกครองงานร้องเรียน  ร้องทุกข์และอุทธรณ์  ด้านระเบียบการคลัง  ด้านข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานด้านจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานป้องกันและระงับอัคคีภัย งานวิเคราะห์และพิจารณาทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่นๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย                    

ผู้บริหาร

นายก2

20046815 1924347571172935 872652031918822826 n

 

จำนวนผู้เข้าชม

234393
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
48
252
774
231665
5543
7150
234393

Your IP: 34.237.138.69
Wed, 25 Nov 2020 19:34:34 +0000

 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม

หมู่ที่ 1  ตำบลสุวรรณคาม  อำเภอนิคมน้ำอูน  จังหวัดสกลนคร  47270

โทร 042 - 789169  โทรสาร 042 - 789169

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  เว็บไซด์www.suwannakam.go.th

ไลน์ : @tdm9735m

เฟซบุ๊ค : www.facebook.com/SuwannakamSAO   ทวิตเตอร์ : www.twitter.com/Suwannakam_SAO

Copyright © 2017 - 2018, Suwannakam. All Rights Reserved.