องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม

Suwannakam Subdistrict Administration Organization

  
Get Adobe Flash player

เว็บไซด์ภายใน

gif-dla

banner 137 03103401082017

สงเสรมปกครอง

head-4

baner

news-20161015-184636

logo

180207023357

12052016024549am

dla

ราคาน้ำมัน ปตท.

ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ประชาสัมพันธ์การติดต่อขอชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม จะดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖0 องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม จึงขอชี้แจงการติดต่อขอชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามรายละเอียดดังนี้

             ระยะเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

           เจ้าของทรัพย์สินต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี โดยใช้แบบ (ภ.ร.ด.๒) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

           หลักฐานที่ใช้ประกอบการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

๑. กรณีเป็นการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินรายใหม่

                       - สำเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชนของผู้มีหน้าที่เสียภาษี

                       - สำเนาโฉนดที่ดิน – สัญญาซื้อขายโรงเรือน

                       - สัญญาเช่าโรงเรือน / สัญญาเช่าที่ดิน

                       - ทะเบียนพาณิชย์ –ทะเบียนการค้า – ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

                       - ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร

                       - หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน / บริษัท – งบดุล

                       - ใบอนุญาตตั้งหรือประกอบกิจการโรงงาน

                       - ใบอนุญาตสะสมอาหารหรือใบอนุญาตประกอบกิจการค้า

                       - หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงการเริ่มต้นใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน

                       - แผนที่ตั้งของที่ดินและโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างเสียภาษี

                       - หนังสือมอบอำนาค (กรณีผู้มาแทน)

                       - ในกรณีที่โรงเรือนมีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันหลายคน ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมลงลายมือชื่อ ในแบบ ภ.ร.ด.๒ ในฐานะเป็นผู้รับประเมินทุกคน หรือจะมอบอำนาจให้คนใดคนหนึ่งก็ได้ การมอบอำนาจต้องทำเป็นหนังสือและปิดแสตมป์ตามกฎหมาย

         ๒. กรณีเป็นผู้เสียภาษีรายเก่าที่เคยเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินมาแล้ว

                     - ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ร.ด.๒) พร้อมด้วยหลักฐาน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

                     - พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบแสดงรายการ (ภ.ร.ด.๒)

                     - พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินค่ารายปี และภาษีที่ต้องเสีย

                     - พนักงานเก็บภาษีแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.๘) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบว่าต้องเสียภาษีเท่าใด

                   - เมื่อได้รับแจ้งการประเมินต้องนำเงินค่าภาษีไปชำระ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งการประเมิน มิฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพิ่ม

 

                            

ผู้บริหาร

นายก2

20046815 1924347571172935 872652031918822826 n

 

จำนวนผู้เข้าชม

184551
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
432
196
979
181233
8589
10305
184551

Your IP: 34.204.176.125
Wed, 27 May 2020 10:38:05 +0000

 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม

หมู่ที่ 1  ตำบลสุวรรณคาม  อำเภอนิคมน้ำอูน  จังหวัดสกลนคร  47270

โทร 042 - 789169  โทรสาร 042 - 789169

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  เว็บไซด์www.suwannakam.go.th

ไลน์ : @tdm9735m

เฟซบุ๊ค : www.facebook.com/SuwannakamSAO   ทวิตเตอร์ : www.twitter.com/Suwannakam_SAO

Copyright © 2017 - 2018, Suwannakam. All Rights Reserved.